Báo cáo tài chính

 

 • 1. Báo cáo B01/BCTC
 • 2. Báo cáo B02/BCTC
 • 3. Báo cáo B03/BCTC
 • 4. Báo cáo B04/BCTC
 1. Khi in Báo cáo tài chính phần mềm báo không có số liệu thì phải làm thế nào?
 2. Tôi xem Báo cáo tình hình tài chính (B01/BCTC) thấy Tổng tài sản không bằng tổng nguồn vốn thì phải làm thế nào?
 3. Khi in báo cáo tình hình tài chính (B01/BCTC), chương trình báo không có số liệu thì phải làm thế nào?
 4. Khi xuất khẩu BCTC để gửi đơn vị cấp trên, chương trình báo có phát sinh số liệu chỉ tiêu Phải thu nội bộ hoặc Phải trả nội bộ… thì phải làm thế nào?
 5. Khi xem chỉ tiêu Phải thu khách hàng (mã số 11) trên báo cáo B01/BCTC khác với số Dư nợ tài khoản 131 trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh thì phải làm thế nào?
 6. Khi xem chỉ tiêu Các khoản nhận trước của khách hàng (mã số 62) trên báo cáo B01/BCTC khác với số dư Có tài khoản 131 trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh thì phải làm thế nào?
 7. Làm thế nào khi xem chỉ tiêu Phải trả nhà cung cấp (mã số 61) khác với số dư Có TK 331 trên Sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh?
 8. Làm thế nào khi xem chỉ tiêu Trả trước cho người bán (mã số 12) khác với số dư Nợ TK 331 trên sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh?
 9. Làm thế nào khi xem chỉ tiêu Các khoản phải thu khác (mã số 14) khác với tổng số dư Nợ các TK 133, 138, 141, 242,… trên sổ S05-H: Bảng cân đối số phát sinh?
 10. Làm thế nào khi xem chỉ tiêu Nợ phải trả khác (mã số 68) trên báo cáo B01/BCTC khác với số dư Có TK 138, 332, 333, 334, 338, 348 trên S05-H: Bảng cân đối số phát sinh?
 11. Khi xem báo cáo tài chính mà nút kiểm tra số liệu bị mờ thì làm thế nào?
 12. Làm thế nào khi chỉ tiêu Các khoản phải thu khác (mã số 14) và chỉ tiêu Các khoản phải trả khác (mã số 68) trên báo cáo B01/BCTC có số liệu không đúng?

 

 

Cập nhật 21/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY