Kiểm toán nhà nước

Mục đích

Giúp đơn vị KTNN thực hiện được các nghiệp vụ đặc thù trên MISA Mimosa Online, gửi dữ liệu lên MISA Bumas để đánh giá tình hình thực hiện.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm

1. Tạo dữ liệu mới cho các đơn vị đặc thù Kiểm toán nhà nước

– Trường hợp 1: Đơn vị đã có dữ liệu trên MISA Mimosa 2022 => Khi chuyển đổi lên Mimosa Online phần mềm sẽ giữ nguyên toàn bộ dữ liệu của đơn vị.

Xem thêm các thao tác chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa 2022 lên MISA Mimosa Online tại đây.

– Trường hợp 2: Đơn vị chưa sử dụng phần mềm MISA Mimosa 2022

Đối với đơn vị chưa sử dụng phần mềm MISA Mimosa 2022, anh/chị cần phải tạo dữ liệu kế toán mới trên MISA Mimosa Online. Chi tiết cách tạo dữ liệu kế toán mới, anh/chị xem tại đây.

Tại Bước 2: Tùy chọn nghiệp vụ:

 • Chọn Nghiệp vụ đặc thùKiểm toán Nhà nước.
 • Nhấn Tiếp tục để thực hiện tiếp các bước tạo dữ liệu kế toán.

2. Thiết lập lại danh mục Nguồn

Để hạch toán và in các báo cáo đúng, đơn vị cần thiết lập lại danh mục nguồn như sau:

Cột Mã nguồn
Ngân sách Trung ương 1
Ngân sách Trung ương tự chủ 1.1
NSNN giao kinh phí tự chủ 1.1.1
Nguồn kinh phí giao tự chủ  5% 1.1.2
Ngân sách Trung ương không tự chủ 1.2
NSNN giao kinh phí không tự chủ 1.2.1
Nguồn kinh giao Không tự chủ  5% 1.2.2
Kinh phí đào tạo 1.4
Kinh phí tự chủ đào tạo 1.4.1
Kinh phí không tự chủ đào tạo 1.4.2
Kinh phí khoa học 1.3
Kinh phí sự nghiệp “Chương trình hỗ trợ thực hiện 2 CTMT Quốc gia về XD nông thôn mới và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2022” 1.5
Nguồn kinh phí viện trợ 1.6
Nguồn vay nợ 6
Vốn vay nước ngoài Dự án”CT Mở rộng quy mô vệ sinh & nước sạch nông thôn 6.1
Vốn vay nước ngoài Dự án”CT đô thị miền núi phía bắc” 6.2
Nguồn khác 7
Nguồn chi hoạt động sự nghiệp 7.1
  Anh/chị tự thêm mới Nguồn kinh phí như sau:
 • Vào menu Danh mục\Nguồn kinh phí.
 • Nhấn Thêm.
 • Khai báo Mã nguồn, Tên nguồn, Thuộc nguồn kinh phí (như bảng trên).
 • Nhấn Cất.

3. Kết nối MISA Bumas với MISA Mimosa Online 

Thao tác cụ thể xem tại đây

4. Lấy danh mục từ MISA Bumas về MISA Mimosa Online

Sau khi kết nối thành công tới MISA Bumas, đơn vị có thể lấy nhanh nhiệm vụ từ MISA Bumas về MISA Mimosa Online để lập các chứng từ chi tiết theo Nhiệm vụ.

 • Chọn menu Danh mục\Nhiệm vụ.
 • Nhấn Lấy danh mục để lấy nhanh nhiệm vụ từ MISA Bumas về MISA Mimosa Online.

Thao tác cụ thể xem tại đây

Xem thêm hướng dẫn lấy danh mục Phí, lệ phí từ MISA Bumas về MISA Mimosa Online tại đây

Xem thêm hướng dẫn lấy danh mục CTMT, dự án từ MISA Bumas về MISA Mimosa Online tại đây

5. Lấy quyết định giao dự toán từ MISA Bumas về MISA Mimosa Online

 • Vào nghiệp vụ Kho bạc\Nhập dự toán.
 • Nhấn Thêm từ quyết định giao dự toán.

 • Tích chọn các dự toán theo quyết định giao từ MISA Bumas. Nếu chọn nhiều quyết định giao thì mỗi quyết định sẽ tương ứng với 1 bản ghi nhập dự toán trên danh sách.
 • Nhấn Đồng ý.

 • Kích đúp chuột vào quyết định giao dự toán mà phần mềm vừa lấy từ MISA Bumas về để thực hiện nhập dự toán.

6. In các báo cáo đặc thù Kiểm toán nhà nước

 • Vào menu Báo cáo\Đặc thù kiểm toán nhà nước, kích đúp chuột vào báo cáo cần in.

Ví dụ: In báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động.

 • Khai báo tham số báo cáo.

 • Nhấn Xem báo cáo. Phần mềm in báo cáo như sau:

7. Gửi báo cáo đặc thù Kiểm toán nhà nước cho đơn vị cấp trên

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

8. Gửi số liệu tình hình thực hiện dự toán lên MISA Bumas để đánh giá tình hình thực hiện 

Với các đơn vị có đặc thù KTNN thì sẽ gửi được các số liệu thực hiện dự toán cho các nội dung sau:

 • Phí, lệ phí
 • Nhiệm vụ 
 • CTMT, dự án
 • Hoạt động

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây

Cập nhật 06/09/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY