Tổng cục thống kê

Mục đích

Cho phép hạch toán các nghiệp vụ đặc thù của đơn vị Tổng cục thống kê.

Hướng dẫn thực hiện trên phần mềm:

1. Tạo dữ liệu mới cho các đơn vị thuộc Tổng cục thống kê

   Trường hợp 1: Đơn vị đã có dữ liệu trên MISA Mimosa 2022. Khi chuyển đổi lên Mimosa Online phần mềm sẽ giữ nguyên toàn bộ dữ liệu của đơn vị.

Xem thêm các thao tác chuyển đổi dữ liệu từ MISA Mimosa 2022 lên MISA Mimosa Online tại đây.

   Trường hợp 2: Đơn vị chưa sử dụng phần mềm MISA Mimosa 2022.

Đối với đơn vị lần đầu sử dụng phần mềm MISA Mimosa 2022, anh/chị cần phải tạo dữ liệu kế toán mới trên MISA Mimosa Online. Chi tiết cách tạo dữ liệu kế toán mới, anh/chị xem tại đây.

Tại Bước 2: Tùy chọn nghiệp vụ.

 • Chọn Nghiệp vụ đặc thùTổng cục thống kê.
 • Nhấn Tiếp tục để thực hiện tiếp các bước tạo dữ liệu kế toán.

2. Bổ sung hệ thống các tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê

   Sau khi chọn nghiệp vụ đặc thù là Tổng cục thống kê, phần mềm bổ sung các tài khoản theo đặc thù Tổng cục thống kê tại menu Danh mục\Hệ thống tài khoản như sau:

 • TK 00813: Dự toán chi kinh phí tổng điều tra (Năm trước)

TK chi tiết 008131: Tạm ứng

TK chi tiết 008132: Thực chi

 • TK 00823: Dự toán chi kinh phí tổng điều tra (Năm nay)

TK chi tiết 008231: Tạm ứng

TK chi tiết 008232: Thực chi

 • Mở thêm TK chi tiết của TK 3371 thành:

TK 33711: Thường xuyên

TK 33712: Không thường xuyên

TK 33713: Kinh phí tổng điều tra

 • TK 5113: Tổng điều tra (Thu hoạt động do NSNN cấp)
 • TK 6113: Tổng điều tra

TK chi tiết 61131: Chi phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhân viên

TK chi tiết 61138: Chi phí hoạt động khác

3. Nghiệp vụ kết chuyển các tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê vào cuối năm

 • Bổ sung thêm cặp tài khoản kết chuyển Quyết toán số dư đầu năm. Để thực hiện nghiệp vụ Quyết toán số dư đầu năm, anh/chị xem chi tiết tại đây.
 • Bổ sung thêm cặp tài khoản Kết chuyển số dư cuối năm, anh/chị xem chi tiết tại đây.
 • Bổ sung cặp tài khoản kết chuyển Xác định kết quả hoạt động, anh/chị xem chi tiết tại đây.

4. Tự động hạch toán cho các nghiệp vụ thường xuyên diễn ra ở đơn vị thuộc Tổng cục thống kê

 • Tại danh mục Định khoản tự động, bổ sung thêm các bút toán hạch toán tự động cho nguồn kinh phí Tổng điều tra, đồng thời chỉnh sửa lại đối với các định khoản của nguồn kinh phí thường xuyên và không thường xuyên theo hệ thống tài khoản của đặc thù Tổng cục thống kê.
 • Để xem danh mục tài khoản hạch toán tự động, anh/chị vào Danh mục\Tài khoản\Định khoản tự động.

 • Để thực hiện định khoản tự động, anh/chị xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

5. Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời cho đơn vị thuộc Tổng cục thống kê

 • Đối với dữ liệu kế toán lựa chọn đặc thù Tổng cục thống kê, chương trình bổ sung quy tắc sinh đồng thời cho các tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê.
 • Để xem quy tắc sinh đồng thời, anh/chị vào Thiết lập\Thiết lập quy tắc hạch toán đồng thời.

6. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh từ nguồn kinh phí tổng điều tra

 • Khi hạch toán các nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị, anh/chị thực hiện hạch toán vào các tài khoản đặc thù của Tổng cục thống kê, xem lại phần hệ thống tài khoản đặc thù Tổng cục thống kê tại đây.

Ví dụ 1: Ngày 01/01/2023, đơn vị nhận dự toán đầu năm, số tiền: 1.000.000.000đ. Trên chứng từ nhận dự toán anh/chị hạch toán vào TK Nợ 00823.

Ví dụ 2: Đơn vị lập phiếu thu rút dự toán nhập quỹ để về chi cho các hoạt động từ nguồn kinh phí tổng điều tra, số tiền: 100.000.000đ.

7. In chứng từ, sổ sách Báo cáo đặc thù Tổng cục thống kê

– Sau khi hạch toán chứng từ phát sinh tại đơn vị, kế toán in các chứng từ sổ sách báo cáo của Tổng cục thống kê.

– Phần mềm bổ sung thêm 3 báo cáo đặc thù của Tổng cục thống kê:

   1. Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động

 • Để in/xem Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động anh/chị vào menu Báo cáo\Đặc thù tổng cục thống kê\Báo cáo B01/BCQT: Báo cáo quyết toán kinh phí hoạt động. Chọn tham số báo cáo.

 • Nhấn Xem báo cáo.

    2. Phụ biểu F01 – 01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn phí được khấu trừ để lại

 • Để in/xem Báo cáo chi tiết chi từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn phí được khấu trừ để lại anh/chị vào menu Báo cáo\Đặc thù Tổng cục thống kê\Phụ biểu F01 – 01/BCQT: Báo cáo chi tiết chi từ nguồn ngân sách nhà nước và nguồn phí được khấu trừ để lại. Chọn tham số báo cáo.

 • Nhấn Xem báo cáo.

    3. Báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán

 • Để in/xem Thuyết minh báo cáo quyết toán anh/chị vào menu Báo cáo\Đặc thù Tổng cục thống kê\Báo cáo B03/BCQT: Thuyết minh báo cáo quyết toán. Chọn tham số báo cáo.

 • Nhấn Xem báo cáo.

8. Nộp báo cáo lên cấp trên

 • Để nộp bộ Báo cáo tài chính, Báo cáo quyết toán, Báo cáo khác cho đơn vị cấp trên xét duyệt, thẩm định, anh/chị vào phân hệ Tổng hợp, chọn Nộp báo cáo lên cấp trên, chọn Xuất báo cáo XML. Chi tiết các bước thực hiện anh/chị xem tại đây.

Cập nhật 21/08/2023

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
ĐĂNG BÀI NGAY